سرپرست سفارت امریکا در کابل:

از چند سال پیش می‌دانستیم که در جنگ افغانستان پیروز نمی‌شویم

راس ویلسون سرپرست سفارت امریکا در کابل در یک مصاحبه تلویزیونی می‌گوید که امریکا از چند سال پیش به این نتیجه رسیده‌ بود که جنگ افغانستان به بُن‌بست رسیده و امریکا در این جنگ پیروز نخواهد شد

ادامه مطلب