امریکا؛ چرایی و چگونگی خروج از افغانستان

پرسش بنیادین این است که آیا امریکا به راستی برای مبارزه با تروریزم وارد افغانستان شد یا تروریزم پروژه و پوششی انحرافی برای اهداف راهبردی‌تر دیگر این ابرقدرت بوده است؟

ادامه مطلب