مخالفت فرانسه با خروج یکجانبه از افغانستان

وزارت خارجه فرانسته گفته است که با توجه به جنگ با گروه‌های تروریستی در افغانستان، مخالف خروج یکجانبه از افغانستان است.

ادامه مطلب