در سال روان به ۳ هزار قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی شده است

دادستانی کل کشور می‌گوید که از آغاز سال مالی ۱۳۹۹ تاکنون به ۳ هزار قضیه خشونت علیه زنان در دادستانی‌های منع خشونت علیه زنان در کل کشور رسیدگی شده است.

ادامه مطلب