زن در افغانستان؛ سوءاستفاده از زنان بیوه در دستگاه‌های حکومتی

در چنین شرایطی، نمی‌توان گفت که بیوه زنان شرایط بهتری دارند. قبل از هرچیز، این زنان، مرد خانواده را که امنیت آنان را تامین می‌کند، از دست داده‌اند…

ادامه مطلب