زن محمد علی کلی در کابل ورزشگاه معیاری می‌سازد

خبرگزاری دید: خلیله کاماچو علی زن محمد علی کلی قهرمان سنگین وزن مشت‌زنی جهان در سفری به افغانستان گفت که در کابل یک روزشگاه بزرگ و معیاری می‌سازد

ادامه مطلب