هند: هندوهای مسلمان‌ستیز مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند

خبرگزاری دید: دادگاه عالی هند اعلان کرده است که به قضایای چند رهبر افراطی هندو که مردم را برای نسل‌کشی مسلمانان تحریک کرده بودند، رسیدگی می‌کند.

ادامه مطلب