دادستانی کل:

با بررسی۲۲۴ پرونده فساد اداری ۵۰۰ تن به دادگاه معرفی شده است

دادستانی کل می‌گوید که در سال ۱۳۹۹ در مجموع به ۱۷۹۱ قضیه جرمی که شامل قضایای فساد اداری در ادارات ملکی و نظامی در مرکز و ولایات است، رسید‌گی شده و مبلغ بیش از ۸۳ میلیون افغانی، بیش از ۳٫۵میلیون دالر و ۶۰۰ هزار یورو به حساب دولت واریز شده است

ادامه مطلب

امریکا تحریم‌های جدیدی علیه دادگاه بین‌المللی کیفری وضع کرد

در پی تلاش‌های دادگاه بین‌المللی کیفری برای انجام تحقیقات از ارتکاب جنایت‌های جنگی توسط نیروهای امریکایی در افغانستان، این کشور تحریم‌های جدیدی علیه دادستان ارشد و برخی دیگر از مقامات این دادگاه وضع نمود.

ادامه مطلب