پس از این دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم به جای مکتب، مسجد خواهند رفت

وزارت معارف اعلام کرده است، براساس طرح جدید این وزارت، از این پس دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم مکاتب، در مساجد آموزش داده می‌شوند.

ادامه مطلب