نگاه کاظمی به مثلث قدرت، قومیت وثروت

به باور شهید کاظمی تلاش برای انکشاف وتوسعه سیاسی واجتماعی و دست یابی به رشد اقتصادی، بدون حل این مثلث امکان پذیر نیست. اکنون که ده سال از شهادت آن بزرگ مرد می گذرد، واقعیت‎های جامعه افغانستان به خوبی توضیح می‌دهد که چرا کسانی مثل شهید کاظمی به یافتن راه حل معضل قدرت، ثروت وقومیت پای می‎فشردند…

ادامه مطلب