صالح، مردم را گرجستانی فکر کرده!

دهن کژی‌های آقای صالح به نشانی بلخ، پنجشیر و شمالی را که می‌بینم، یاد حرفی از مرحوم مارشال محمدقسیم فهیم می‌افتم. مارشال صاحب در کنفرانس والیان در واکنش به سیاست های مجاهدستیزی برخی حلقات گفته بود: «هشدار که ما گرجستانی نیستیم!»

ادامه مطلب