رییس‌ جمهور غنی شفاخانه دو صد بستر پولیس را بررسی کرد

رییس‌جمهور غنی به شفاخانه دو صد بستر پولیس ملی رفت و نحوۀ مراقبت، رسیدگی به بیماران و وضعیت عمومی شفاخانه متذکره را بررسی کرد

ادامه مطلب