آخرین تلاش برای تقسیم قدرت در افغانستان

اگر دولت افغانستان در تلاش برای صلح نسبت به طالبان صداقت بیشتری نشان دهد، به ویژه در اقدامات اولیه، این نشان خواهد داد که نیروهای خارجی باید خروج را بیشتر به تأخیر اندازد

ادامه مطلب