کمیسیون حقوق بشر:

دولت به فقرا توجه جدی کند/ فقر زمینه سربازگیری را برای گروه‌های تروریستی فراهم کرده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور می‌گوید که فقر فراگیر زمینه سرباز گیری را برای گروه‌ها تروریستی فراهم کرده و سبب گسترش انواع بیماری، خشونت و جنگ شده و همچنان تهدیدی است علیه امنیت ملی کشور.

ادامه مطلب