در مقابله با هراس‌افکنان

وزارت دفاع ملی نیروهای مردمی را بسیج می‌کند

سخنگوی وزارت دفاع ملی از طرح بسیج نیروهای مردمی در چوکات وزارت دفاع کشور خبر می‌دهد که بر بنیاد آن از نیروهای مردمی در بخش‌های ناامن کشور در مقابله با هراس‌افکنان، استفاده خواهد شد

ادامه مطلب