نشست ۲۰ میلیون دالری ترامپ و اون

خبرها از مقدمات دیدار رهبران کوریای شمالی و امریکا می‌رساند که این نشست رقمی معادل ۲۰میلیون دالر هزینه خواهد داشت

ادامه مطلب