نیویارک تایمز:

ترامپ به ذخایر معدنی افغانستان چشم دوخته است

روزنامه نیویارک تایمز با نشر گزارشی، نوشته است، ترامپ همان‌گونه که به نفت عراق چشم دوخته بود، به ذخایر معدنی افغانستان نیز چشم دوخته است

ادامه مطلب