رفیع فاضل به عنوان معاون تخنیکی شورای امنیت ملی مقرر شد

شورای امنیت ملی کشور اعلام کرد که رفیع فاضل به عنوان معاون تخنیکی شورای امنیت ملی مقرر شد

ادامه مطلب