یونیسف به صدای کودکان افغانستان گوش می‌دهد

صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان « یونیسف»، در پیوند به ۲۰ نوامبر روز جهانی کودک گفته است که به صدای کودکان افغانستان گوش می‌دهد

ادامه مطلب