تجلیل از روز جهانی پُست در کابل

از نهم اکتوبر، «روز جهانی پست» از سوی وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در کابل گرامی‌داشت شد.

ادامه مطلب