سرور دانش:

وقت آن است که قضیه بهسود به صورت اساسی و ریشه‌ای حل شود

معاون دوم رییس جمهور می‌گوید وقت آن است که قضیه بهسود و تنش‌های ایجاد شده به صورت اساسی و ریشه‌ای حل گردد تا مردم منطقه از نگرانی‌ها و آسیب‌های پیاپی مصئون شوند.

ادامه مطلب