نوشتن نام «مادر» در شناسنامه الزامی شد

سخنگوی رییس جمهور در یک رشته توییت از صدور فرمان رییس جمهور غنی در رابطه به طرح تعدیل و ایزاد قانون ثبت احوال نفوس خبرداده و تصریح کرده که بر بنیاد این فرمان، درج نام مادر در شناسنامه الزامی شده است

ادامه مطلب