پدر طالب، چشمان دختر پولیس‌اش را کشید

خاطره، پولیسی که پدرش طالب است او را نخست با شلیک گلوله زخمی نموده و سپس چشمانش را می‌کشد. خاطر می‌گوید که تنها جرمش این بود که در صفوف پولیس خدمت می‌کرده است.

ادامه مطلب