رهایی ۳۵ زندانی مسترد شده از ایران در هرات

۳۵ زندانی از میان ۶۰۹ زندانی که در اوایل ماه حمل از سوی ایران به افغانستان مسترد شده بودند، آزاد شد

ادامه مطلب