پیوند کامل دست و صورت؛ مرد امریکایی که سوخته بود، صاحب زندگی جدید شد

برای نخستین بار در تاریخ طب، داکتران در دانشگاه نیویارک پیوند کامل صورت و دو دست را که به گونۀ همزمان صورت گرفت، با موفقیت انجام دادند.

ادامه مطلب