سال تعلیمی ۱۴۰۰ آغاز شد

زنگ آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۰ با حضور محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور و دیگر مقامات بلند پایه دولتی به صدا در آمد و رسماً آغاز شد

ادامه مطلب