افغانستان محور دیدار مسئولان سازمان توسعه جهانی امریکا و برنامه جهانی غذا

خبرگزاری دید: رییس سازمان توسعه جهانی امریکا در دیدار با رییس اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در رابطه به وخیم‌شدن ناامنی غذایی و رسیدگی به بحران‌های بشری تبادل نظر کرد.

ادامه مطلب