حذف جنبش ترکستان شرقی از فهرست سازمان‌های تروریستی؛ آغاز جنگ نیابتی جدید؟

دو حمله بزرگ مخرب داعش بر نهاد‌های آموزشی را در کابل چگونه توضیح دهیم؟ آیا ترفندی برای تحت فشار قرار دادن رییس جمهور اشرف غنی برای فضا دادن به طالبان بود؟

ادامه مطلب