وزارت مالیه:

از آغاز سال مالی تاکنون بیش از ۱۳۵ میلیارد افغانی عایدات گردآوری شده است

وزارت مالیه کشور از جمع آوری ۱۳۵ میلیارد و ۷۶۷میلیون افغانی عایدات ملی در ده ماه گذشته خبرداده است.

ادامه مطلب