گوترش: ۲۰۲۲ سال بهبودی برای همه باشد

خبرگزاری دید: دبیر کل سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست به تبدیل کردن ۲۰۲۲ به عنوان سال بهبودی برای همه متعهد شود.

ادامه مطلب