انجام توافقات اولیه؛ ایران بیش از ۵ میلیارد دالر در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند

گزارش‌ها از توافقات اولیه میان ایران و افغانستان حاکی است که ایران بیش از ۵ میلیارد دالر در افغانستان در بخش‌های زیربنایی و خدمات حمل و نقل سرمایه‌گذاری می‌کند

ادامه مطلب