روند صلح افغانستان، موضوع سفر مقام بلندپایه بریتانیا به پاکستان

جنرال سر نیک کارتر رییس ستاد دفاع ارتش بریتانیا در سفرش به پاکستان در رابطه به روند صلح و نقش پاکستان بحث و تبادل نظر کرد.

ادامه مطلب