ملل متحد: وضعیت افغانستان به سوی سناریوهای وخیم روان است

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان به شورای امنیت این سازمان در رابطه به وضعیت سیاسی، امنیتی، روند صلح، وضعیت اضطرار بشری، اقتصاد و ویروس کرونا معلومات داد

ادامه مطلب