شورای امنیت ملی در واکنش به گزارش یوناما:

در ارائه گزارش تلفات ملکی دقت بیشتر شود/ طالبان از خانه‌های مردم به عنوان سنگر استفاده می‌کنند

دفتر شورای امنیت ملی کشور با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به نشر گزارش یوناما از تلفات ملکی در سال گذشته میلادی، تاکید کرده که در نشر چنین‌ گزارش‌هایی باید دقت بیشتر شود و همچنان افزوده که گروه طالبان از خانه‌ها و جان افراد ملکی به عنوان سپر استفاده می‌کنند

ادامه مطلب
شورای امنیت ملی:

دلیل اصلی افزایش کشتار غیر نظامیان استفاده طالبان به عنوان سپر انسانی از آنان است

شورای امنیت ملی کشور در واکنش به گزارش تازه یوناما در رابطه به تلفات ملکی در ۹ ماه گذشته، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که عامل اصلی افزایش تلفات ملکی استفاده گروه طالبان از آنان به عنوان سپر انسانی است. شورای امنیت ملی همچنان تاکید کرده که طالبان از مساجد و مکاتب به عنوان سنگر استفاده می‌نمایند.

ادامه مطلب