سید مظفر دره‌صوفی، نویسنده توانا و روزنامه‌نگار متعهد

دره‌صوفی، از مدافعان آزادی بیان و قلم بود. او از نویسندگان نام‌دار، اما بی‌پشتوانه سیاسی و یا حزبی بود. او توقع همکاری هیچ حزبی را نداشت و به همین‌دلیل تا زنده بود، آزادانه نوشت

ادامه مطلب