شاهراه‌ها؛ جولانگاه طالبان و دزدان

خنجان و دوشی و کیله‌گی و چشمه شیر در بغلان و رباطک در سمنگان، از نقاطی است که یا دزد مسلح دارد یا ایست بازرسی طالبان در آن از شما پذیرایی می‌کند

ادامه مطلب