برفباری‌ها مسیر کوتل «حاجی‌گک» را مسدود کرد

در اثر برفباری‌های اخیر در ولایت بامیان، مسیر کوتل «حاجی‌گک » که شاهراه کابل_بامیان از آن می‌گذرد، مسدود شده است

ادامه مطلب