جدال بر سر مالکیت حزب!

در سایر عرصه‌ها نیز رفتار و عمل‌کرد رهبران واحزاب سیاسی برمبنای نظم و اصول حزبی استوار نبوده است. برای نمونه در انتخابات پارلمانی دور اخیر، اکثریت رهبران سیاسی از میان صدها کدر داکتر و ماستر فرزندان خود را حمایت کردند

ادامه مطلب

مرتضوی: تصمیم‌گیری‌ها در ارگ« فردی» نیست

ارگ ریاست جمهوری در واکنش به انتقادات عطا محمد نور، والی بلخ گفته است که هر دستاورد و یا مشکلی که در حکومت وحدت ملی وجود دارد، این شخصیت‎ها جز نظام بوده و در آن شریک‌اند

ادامه مطلب