واگذاری خدمات امنیتی و مدیریت عملیاتی چهار میدان هوایی به شرکت اماراتی

ریاست ‌جمهوری کشور اعلام کرد که قراردادهای خدمات امنیتی، مدیریت عملیاتی، خدمات زمینی، سیستم‌سازی و تکنالوجی میدان‌های هوایی کابل، هرات، بلخ و قندهار با یک شرکت اماراتی امضا شده است.

ادامه مطلب