آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش سیزدهم- رضا محمدی- شاعر
شعر سلمان اما، بیش از مدح، وصف حال و کرامت شهدای کربلا و خاک خون آلود کربلاست، همان طور که درباره دلایل منقبت خود و کرامت امام و پدرش که باب علم(دروازه دانش شهری که رسول باشد) و جایگاه آنان نیز به زیباترین شکلی، شرح داده است

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش یازدهم- رضا محمدی- شاعر
او مردم شرق را گرفتار وابستگی می‌دید و این وابستگی را چون بردگی و اسارت. برای همین، مردم را به آزادی و دفع استعمار جدید دعوت می‌کرد و الهام بخش این آزادی خواهی، قیام کربلا را توصیف کرده است

ادامه مطلب