افغان كيست؟ جنجال بر سر شناسنامه‌های برقی تنش‌های قومی را دامن می‌زند

هيچ‌سرشماری در دهه‌های گذشته در افغانستان انجام نشده است و برآورد اندازه گروه‌های مختلف متضاد و تخمينى است. پشتون‌ها و تاجیک‌ها دو گروه اصلی كشور و هزاره و ازبيک‌ها و ديگران گروه‌هاى كوچک‌تر قومى هستند

ادامه مطلب