داعش مسئولیت حادثه شهر مارسی را بر عهده گرفت

گروه داعش مسئولیت حمله روز گذشته در ایستگاه سن شارل شهر مارسی فرانسه را بر عهده گرفت

ادامه مطلب