به کارگیری جوانان، درآمد شهرداری میمنه را افزایش داده است!

درآمد شهرداری میمنه از ۳۶ میلیون افغانی در سال ۱۳۹۵ خورشیدی به ۷۸میلیون افغانی در هشت ماه سال جاری، افزایش یافته است

ادامه مطلب