داكتر عبدالله در رقابت با ملت و پيروان مسعود!

داکتر عبدالله که عزت یک ملت سرفراز و با عظمت تاریخ‌ساز را به گروگان گرفته و دارد پیوسته آن را از درون می‌ساید، ممکن است بتواند چند صباح دیگر نیز بدین روش ادامه دهد، اما تداوم این روش، در نهایت نفرت ماندگار ملت و لعنت ابدی آمر صاحب را برایش در پی خواهد داشت!

ادامه مطلب