سفیر آلمان در دیدار با محب:

خروج ناتو مبتنی بر شرایطی است که طالبان باید آن را عملی کنند

دفتر شورای امنیت ملی از دیدار سفیر آلمان در افغانستان با مشاور امنیت ملی کشور در پیوند به روند صلح و امنیت خبر داد.

ادامه مطلب