شورای احزاب و جریان‌های سیاسی:

جنرال دوستم باید به زودی کابل برگردد

یک عضو شورای تفاهم احزاب و جریان‌های سیاسی در صحبت با خبرگزاری دید می‌گوید، شورای تفاهم احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان، خواستار برگشت فوری معاون اول حکومت به کابل است

ادامه مطلب