شورای ملی عربستان:

جنگ در افغانستان غیرشرعی است/ دستاوردها حفظ شود

نخستین نشست میان‌پارلمانی زنان عضو شورای ملی افغانستان و عربستان سعودی بر حفظ دستاوردهای دو دهه پسین تأکید کردند و افزودند که جنگ در این کشور غیرشرعی و ناروا است

ادامه مطلب