بُن‌بست دوحه؛ عوامل و چالش‌ها

مبنا قرار گرفتن فقه به دیکتاتوری مذهبی منتهی می‌شود، دایره تحمل آن به شدت تنگ است، با دیگران فقط از تسلیم محض یا حذف فزیکی سخن می‌گوید و دستاویزی می‌شود برای مشروعیت بخشی به ۳۰ سال جنایتی که صورت گرفته است

ادامه مطلب