فهرست تیم مذاکراتی طالبان منتشر شد

فهرست اعضا و رهبر تیم مذاکراتی طالبان که شامل ۲۱ تن می‌شود منتشر شده است.

ادامه مطلب