سید سعادت منصور نادری نامزدوزیر دولت در امور صلح شد

ریاست جمهوری در فهرستی، اسامی نامزدوزیران باقی مانده کابینه را اعلام نمود. در این فهرست سید سعادت منصور نادری به عنوان کاندیدای وزارت دولت در امور صلح تعیین شده است.

ادامه مطلب